Str. Dâmboviței nr 9- 11
Sector 6, București

 

Locuri cazare - 300
Locuri disponibile:  - contactati administratorul

Administrator:  Vasile TRITEAN Jr.
Telefon: 0747013691

Institutul teologic Baptist din bucurești oferă cazare tuturor studenților din cadrul facultății de teologie Baptistă pastorală în căminul cu sediul în strada Berzei nr. 29.

Locuri cazare - 55.

Regulamentul privind organizarea si functionarea complexului stuentesc din Strada Berzei nr. 29 il puteti vizualiza aici

 

Administrator

• Director administrativ camin si cantina ITBB din str. Berzei 29:

             Trandafir POPOVICI  Tel: 0743.067.501

• Administrator camin ITBB din Complexul studentesc din str. Dambovitei 9-11:

              Vasile TRITEAN Jr.  Tel: 0747.013.691

              Liviu ALEXA  Tel: 0753.327.857

 

ATRIBUTIILE ADMINISTRATORULUI CAMINULUI STUDENTESC

Art.14. Administratorul are urmatoarele atributii:

• Atributii generale :
• Respectarea ordinei si disciplinei la locul de munca, îndeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu ce-i revin potrivit legii, contractului de munca, precum si dispozitiilor date de Rector.
• Respectarea programului de lucru;
• Manifestarea unei comportari corecte si responsabile fata de locatarii caminului studentesc;
• In conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare gestioneaza si raspunde de bunurile din dotarea caminului pe care-l administreaza;
• Coordoneaza activitatea personalului caminului din subordinea sa.

• Atributii privind gestionarea bunurilor :
Sunt considerate bunuri, în sensul legii, bunurile materiale, mijloacele banesti sau orice alte valori.
• Gestioneaza si raspunde în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare de bunurile din dotarea caminului pe care-l administreaza.
• La primirea bunurilor are obligatia sa controleze daca acestea corespund datelor înscrise în actele insotitoare, sa indentifice viciile aparente si sa semneze de primirea bunurilor.
• Eliberarea bunurilor se face în cantitatea, calitatea si sortimentele specificate în actele de eliberare. Se interzice eliberarea de bunuri pe baza de dispozitie verbala sau provizorie.
• Tine la zi evidenta bunurilor si are obligatia sa completeze actele cu privire la operatiile din gestiunea sa si sa înregistreze în evidenta tehnico- operativa a locului de depozitare, operatiile de primire si cele de eliberare a bunurilor.
• Verifica modul in care locatarul foloseste si întretine suprafata locativa închiriata, inventarul dat spre folosinta si spatiile comune ale caminului.
• Recupereaza imediat de la data constatarii lipsurile si deteriorarile produse, bunurilor din camera si din încaperile de folosinta în comun ale caminului prin încasarea contravalorii lor si a manoperiei de instalare.

In acest sens se va încheia un P.V. de constatare în care se va mentiona cantitatea, valoarea pagubei produsa si autorii care vor suporta contravaloarea pagubei si a manoperei de instalare.

Daca autorul faptei nu poate fi depistat, administratorul va proceda la recuperarea pagubei de la locatarii camerei sau grupul de locatari care folosesc în comun spatiul în care s-a produs paguba.

In cazul in care cei vinovati nu au înlocuit bunul degradat prin cumparare si montare, administratorul va recupera imediat contravaloarea pagubei si a manoperei de instalare prin emiterea chitantei de încasare a sumei.

In eventualitatea refuzului de a se achita contravaloarea pagubei, administratorul va sesiza imediat în scris Rectorul ITBB.

• Administratorul verifica lunar plata tarifului de cazare stabilit.

• Informeaza în scris Rectorul ITBB la sfârsitul primei decade asupra situatiei privind studentii care nu au achitat tariful de cazare stabilit în vederea luarii de masuri.

 

 

Criterii admitere

CRITERII CAZARE CAMIN - CAMPUS ITBB

Cazarea studenţilor în cămin

Art.6. In camin pot fi cazate urmatoarele persoane care apartin de ITBB:
• Studentii români necasatoriti din provincie si cu aprobare speciala si cei din Bucuresti;
• Studentii români necasatoriti de la master, doctoranzi cu frecventa, cu domiciliul în provincie;
• Cadre didactice, profesori vizitatori;
• Cetateni straini sositi la studiu în tara;
• Alte persoane ( cazuri deosebite).
Cazarea studentilor si a altor persoane în timpul vacantelor se va face cu aprobarea Rectoratului.

 

Art.7. Cazarea studentilor în caminele ITBB se desfasoara în conformitate cu ordinul Ministrului Eductiei Nationale nr. 4479 / 1997, precizarile M.E.C.T. privind organizarea activitatilor în caminele studentesti si cu hotarârile senatului ITBB.
Cazarea studentilor în camin va fi asigurata de catre administrator pe baza repartitiei facute de Rector.

 

Art.8. Cazarea se face, în limita locurilor disponibile, în urmatoarea ordine de prioritate:
• Studenti români orfani si cei proveniti din casele de copii sau plasament familial;
• Studenti cu rezultate profesionale foarte bune si bune;
• Studenti carora li se aplica prevederile art.8 din legea nr. 42 / 1990;
• Studenti români la master si doctoranzi;
• Studenti straini, studenti la master si doctoranzi.

 

Art.9. La sfârsitul anului universitar, fiecare student din anii I-III va completa o cerere de precazare care se depune la Rectorat.
La plecarea din camin, studentul va preda administratorului camera cu inventarul complet si acesta va viza cererea de precazare, certificând astfel, ca studentul respectiv nu mai are nici un fel de obligatii fata de camin.
Criteriile de repartizare în camin, la începerea noului an universitar, sunt cele prevazute în Art.8 si în plus:
• Continuitatea în camera la cerere;
• Sanctiuni primite în anii anteriori pentru abateri în camin.

 

Art.10. Cazarea studentilor se va efectua cu cel mult 5 zile înainte de începerea anului universitar, la o data ce va fi stabilita de administrator.
 

Art.11. Cererea aprobata de Rector împreuna cu chitanta de achitare a sumelor necesare cazarii si contractul de închiriere sunt prezentate de fiecare persoana administratorului de camin.
 

Art.12. La camin persoana ( studentul) îsi ia locul în camera respectiva pe baza unui contract de închiriere si a unui proces verbal de predare-primire semnat de student si administrator, primind de la acesta cazarmament, masa, scaune, etc.
 

Art.13. Pentru parasirea caminului dupa 1…3 luni de la cazare fara motive întemeiate se pierde dreptul de a mai locui în camin.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE STUDENTILOR CAZATI IN CAMIN

Art.15. Studentii cazati în camin au urmatoarele drepturi:
• Sa foloseasca baza materiala existenta în camin: sali de lectura, spatii pentru activitati sportive, oficii, etc.
• Sa faca propuneri în legatura cu îmbunatatirea conditiilor de viata si de studiu din camin.
• La intrarea în camin primesc pe baza unui P.V. de predare –primire obiecte de uz personal si bunuri de inventar din camera.

 

Art.16. Obligatiile studentilor cazati în camin sunt:
• Sa foloseasca în mod corespunzator bunurile din inventarul caminului, instalatiile electrice si sanitare din camin.
• Sa achite tariful stabilit pentru cazarea în camin, inclusiv majorarile pentru întârzierea neplatii; neplata regiei de camin pe o perioada de trei luni atrage dupa sine evacuarea studentului din camin.
• Sa raspunda material pentru lipsurile si deteriorarile produse bunurilor din camera si din încaperile de folosinta comuna ale caminului; în cazul în care autorul faptei nu este indentificat, raspund toti studentii cazati în camera respectiva sau care folosesc încaperile de uz comun, procedându-se la recuperarea pagubelor de la cei vinovati.
• Sa nu foloseasca aparate sau instaltii improvizate pentru încalzire, prepararea hranei, iluminat sau alte activitati; pentru aparate procurate din comert, de uz personal ( frigider, etc ) se vor percepe taxe.
• Sa efectueze curatenia în camera iar la plecarea în vacanta sa restitue integral si în stare corespunzatoare bunurile primite pe baza de inventar conform contractului încheiat.
• Sa aiba o tinuta corespunzatoare si sa nu deranjeze pe ceilalti locatari ai caminului.
• Sa pastreze curatenia în spatiile comune ( holuri, coridoare, grupuri sanitare, oficii, scari) si sa nu arunce hârtii si reziduri menajere pe ferestrele camerelor murdarind zonele de amplasare a caminului.
• Sa nu degradeze instalatiile sanitare, electrice si de încalzire si mobilierul pe care l-au primit în folosinta la cazarea în camin.
• Sa respecte prevederile contractului de închiriere pe care l-a semnat personal în momentul repartizarii în camera.
• Recuperarea pagubelor se face prin achitarea contravalorii obiectelor respective si a manoperei de instalare; dupa efectuarea platii serviciul tehnic asigura înlocuirea lor.
• Sa mentioneze în registrul special destinat acestei operatii, defectele din camera pentru a fi promt remediate.
• Sa participe la curatenia generala a camerelor de dormit, a spatiilor commune în fiecare zi de sâmbata între orele 8-12

 

Reguli campus ITBB

Cap.1 DISPOZITII GENERALE

Art.1 Caminul si cantina sunt unitati ale ITBB, care functioneaza pe întrega durata a anului universitar.
 

Art.2 Activitatea în camin, cantina si întreg complexul studentesc este coordonata de Administratorul pentru cantina si camin.
 

Art.3 Rectorul stabileste si repartizeaza studentii care au dreptul sa locuiasca în camin.
 

Art.4 Administratorul asigura întretinerea, dotarea, gestionarea si aprovizionarea caminului si cantinei.
 

Art.5.Toate activitatile desfasurate în Complexul studentesc trebuie sa fie în conformitate cu HG 128 / 1994. Aceste activitati trebuie sa se desfasoare astfel încât sa se asigure conditiile de studiu si de odihna si sa se respecte programul stabilit în contractul cu ITBB.
 

Cap.2 ORGANIZAREA ACTIVITATII IN CAMINUL ITBB
 

2.1 CAZAREA STUDENTILOR IN CAMIN
 

Art.6. In camin pot fi cazate urmatoarele persoane care apartin de ITBB:
• Studentii români necasatoriti din provincie si cu aprobare speciala si cei din Bucuresti;
• Studentii români necasatoriti de la master, doctoranzi cu frecventa, cu domiciliul în provincie;
• Cadre didactice, profesori vizitatori;
• Cetateni straini sositi la studiu în tara;
• Alte persoane ( cazuri deosebite).
Cazarea studentilor si a altor persoane în timpul vacantelor se va face cu aprobarea Rectoratului.

 

Art.7. Cazarea studentilor în caminele ITBB se desfasoara în conformitate cu ordinul Ministrului Eductiei Nationale nr. 4479 / 1997, precizarile M.E.C.T. privind organizarea activitatilor în caminele studentesti si cu hotarârile senatului ITBB.
Cazarea studentilor în camin va fi asigurata de catre administrator pe baza repartitiei facute de Rector.

 

Art.8. Cazarea se face, în limita locurilor disponibile, în urmatoarea ordine de prioritate:
• Studenti români orfani si cei proveniti din casele de copii sau plasament familial;
• Studenti cu rezultate profesionale foarte bune si bune;
• Studenti carora li se aplica prevederile art.8 din legea nr. 42 / 1990;
• Studenti români la master si doctoranzi;
• Studenti straini, studenti la master si doctoranzi.

 

Art.9. La sfârsitul anului universitar, fiecare student din anii I-III va completa o cerere de precazare care se depune la Rectorat.
La plecarea din camin, studentul va preda administratorului camera cu inventarul complet si acesta va viza cererea de precazare, certificând astfel, ca studentul respectiv nu mai are nici un fel de obligatii fata de camin.
Criteriile de repartizare în camin, la începerea noului an universitar, sunt cele prevazute în Art.8 si în plus:
• Continuitatea în camera la cerere;
• Sanctiuni primite în anii anteriori pentru abateri în camin.

 

Art.10. Cazarea studentilor se va efectua cu cel mult 5 zile înainte de începerea anului universitar, la o data ce va fi stabilita de administrator.
 

Art.11. Cererea aprobata de Rector împreuna cu chitanta de achitare a sumelor necesare cazarii si contractul de închiriere sunt prezentate de fiecare persoana administratorului de camin.
 

Art.12. La camin persoana ( studentul) îsi ia locul în camera respectiva pe baza unui contract de închiriere si a unui proces verbal de predare-primire semnat de student si administrator, primind de la acesta cazarmament, masa, scaune, etc.
 

Art.13. Pentru parasirea caminului dupa 1…3 luni de la cazare fara motive întemeiate se pierde dreptul de a mai locui în camin.
 

ATRIBUTIILE ADMINISTRATORULUI CAMINULUI STUDENTESC.
 

Art.14. Administratorul are urmatoarele atributii:
• Atributii generale :
• Respectarea ordinei si disciplinei la locul de munca, îndeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu ce-i revin potrivit legii, contractului de munca, precum si dispozitiilor date de Rector.
• Respectarea programului de lucru;
• Manifestarea unei comportari corecte si responsabile fata de locatarii caminului studentesc;
• In conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare gestioneaza si raspunde de bunurile din dotarea caminului pe care-l administreaza;
• Coordoneaza activitatea personalului caminului din subordinea sa.
• Atributii privind gestionarea bunurilor :
Sunt considerate bunuri, în sensul legii, bunurile materiale, mijloacele banesti sau orice alte valori.
• Gestioneaza si raspunde în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare de bunurile din dotarea caminului pe care-l administreaza.
• La primirea bunurilor are obligatia sa controleze daca acestea corespund datelor înscrise în actele insotitoare, sa indentifice viciile aparente si sa semneze de primirea bunurilor.
• Eliberarea bunurilor se face în cantitatea, calitatea si sortimentele specificate în actele de eliberare. Se interzice eliberarea de bunuri pe baza de dispozitie verbala sau provizorie.
• Tine la zi evidenta bunurilor si are obligatia sa completeze actele cu privire la operatiile din gestiunea sa si sa înregistreze în evidenta tehnico- operativa a locului de depozitare, operatiile de primire si cele de eliberare a bunurilor.
• Verifica modul in care locatarul foloseste si întretine suprafata locativa închiriata, inventarul dat spre folosinta si spatiile comune ale caminului.
• Recupereaza imediat de la data constatarii lipsurile si deteriorarile produse, bunurilor din camera si din încaperile de folosinta în comun ale caminului prin încasarea contravalorii lor si a manoperiei de instalare.
In acest sens se va încheia un P.V. de constatare în care se va mentiona cantitatea, valoarea pagubei produsa si autorii care vor suporta contravaloarea pagubei si a manoperei de instalare.
Daca autorul faptei nu poate fi depistat, administratorul va proceda la recuperarea pagubei de la locatarii camerei sau grupul de locatari care folosesc în comun spatiul în care s-a produs paguba.
In cazul in care cei vinovati nu au înlocuit bunul degradat prin cumparare si montare, administratorul va recupera imediat contravaloarea pagubei si a manoperei de instalare prin emiterea chitantei de încasare a sumei.
In eventualitatea refuzului de a se achita contravaloarea pagubei, administratorul va sesiza imediat în scris Rectorul ITBB.
• Administratorul verifica lunar plata tarifului de cazare stabilit.
• Informeaza în scris Rectorul ITBB la sfârsitul primei decade asupra situatiei privind studentii care nu au achitat tariful de cazare stabilit în vederea luarii de masuri.

• Atributii în probleme de administrare.
• Asigura permanent efectuarea curateniei în spatiile de folosinta în comun ale caminului ( holuri, oficii, sali de lectura, scari, grupuri sanitare comune, ghene de gunoi ) si în zonele exterioare aferente caminului cât si evacuarea zilnica a rezidurilor menajere.
• Tin evidenta zilnica privind ridicarea reziduurilor menjere si confirma prestarea serviciului de catre societatea prestatoare.
• Supravegheaza, controleaza si raspunde de executarea lucrarilor de întretinere, reparatii si interventii pe care le executa angajatii serviciului tehnic la cererea sa sau a studentilor din camin sesizând eventualele nereguli ce pot aparea în aceasta activitate.
• Tine un registru de evidenta în care studentii sesizeaza defectiunile ce apar în exploatarea instalatiilor si urmareste remedierea lor operativa de catre angajatii serviciului tehnic.
• Aduce la îndeplinire recomandarile din autorizatia sanitra de functionare a caminului.
• Stabileste masuri pentru respectarea normelor igenico-sanitare si a normelor de paza contra incendiilor si raspunde de aplicarea lor.
• Informeaza Rectoratul ITBB în cazul unor abateri grave în camin.
• Solicita când este cazul igenizarea partiala sau totala a caminului, sesizând aparitia unor eventuale nereguli.
• Solicita si se preocupa de dotarea caminului cu obiecte de inventar,de înlocuirea celor uzate prin folosinta sau deteriorate.
• Solicita asigurarea cu materiale de întretinere, curatenie si dezinfectie necesare functionarii caminului, pe care le distribuie în mod rational personalului care efectueaza aceasta operatiune, verificând folosirea lor în acest scop. Se va consemna primirea si folosirea lor într-un registru de evidenta.
• Pentru personalul din subordine stabileste sarcini concrete în raport cu specificul postului pe care îl ocupa, repartizeaza spatiile de curatenie si verifica personalul de îngrijire asupra modului în care se efectueaza curatenia.
• Supravegheaza, verifica si raspunde de prezenta la serviciu si de flosirea integrala a timpului de munca de catre personalul caminului din subordinea sa.
• Pentru încalcarea obligatiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare de cate personalul din subordine, propune Serviciului administrativ sanctionarea celor vinovati.
• Efectueaza instructajul personalului din subordine asupra prevederilor normelor de protectia muncii, masurilor de prevenire a accidentelor de munca si întocmeste fisele individuale de instructaj.

• Atributii privind cazarea studentilor în anul de învatamânt universitar.
1. La începutul anului universitar, în perioada de cazare a studentilor în camine, cazeaza studentii care au primit aprobarea si efectueaza urmatoarele operatiuni:
• Solicita si retine dispozitia de cazare în camin de cei împuterniciti;
• Solicita si retine chitanta ( împrimat cu regim special) de plata a tarifului de cazare stabilit, chitanta ce atesta plata cazarii pe prima luna a anului universitar.
• Solicita buletinul de indentitate pe care îl retine pentru efectuarea vizei de flotant.
• Solicita si retine formularul tipizat pentru viza de flotant completat de student. Formularele se asigura de administrator.
• Completeaza contractul de închiriere cu toate datele cerute de formular. Dupa semnare un exemplar se da studentului cazat.
• Completeaza P.V. de predare –primire ( în 2 ex ) a inventarului bunurilor ce se dau în folosinta individuala si folosinta în comun. Toate bunurile primite în folosinta vor fi evaluate, mentionând componentele defecte care trebuie reparate sau înlocuite, pentru a se putea recupera valoarea lor în cazul degradarii produse de studenti.
2. Intocmeste în baza documentelor preluate, registrul de evidenta a studentilor cazati cu toate datele necesare, organigrama caminului si dupa efectuarea vizei de flotant sa înscrie în cartea de imobil studentii cazati, urmând a restitui buletinul de indentitate.
Registrul de evidenta a studentilor cazati se tine la administratie si se pune la dispozitia organelor de control la cerere.
Un student se considera cazat în camin numai cu respectarea precizarilor de mai sus.
3. Are obligatia la plecarea sau cazarea în camin a studentului sa mentioneze în registrul de evidenta data ( plecarii sau cazarii ) si sa întocmeasca documentele respective.
4. La sfârsitul anului de învatamânt universitar, în 48 de ore de la terminarea activitatii scolare, are obligatia sa preia de la fiecare student locatar inventarul bunurilor date în folosinta individuala sau folosinta în comun în stare de functionare fara degradari, descompletari , lipsuri.

 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE STUDENTILOR CAZATI IN CAMIN
 

Art.15. Studentii cazati în camin au urmatoarele drepturi:
• Sa foloseasca baza materiala existenta în camin: sali de lectura, spatii pentru activitati sportive, oficii, etc.
• Sa faca propuneri în legatura cu îmbunatatirea conditiilor de viata si de studiu din camin.
• La intrarea în camin primesc pe baza unui P.V. de predare –primire obiecte de uz personal si bunuri de inventar din camera.

 

Art.16. Obligatiile studentilor cazati în camin sunt:
• Sa foloseasca în mod corespunzator bunurile din inventarul caminului, instalatiile electrice si sanitare din camin.
• Sa achite tariful stabilit pentru cazarea în camin, inclusiv majorarile pentru întârzierea neplatii; neplata regiei de camin pe o perioada de trei luni atrage dupa sine evacuarea studentului din camin.
• Sa raspunda material pentru lipsurile si deteriorarile produse bunurilor din camera si din încaperile de folosinta comuna ale caminului; în cazul în care autorul faptei nu este indentificat, raspund toti studentii cazati în camera respectiva sau care folosesc încaperile de uz comun, procedându-se la recuperarea pagubelor de la cei vinovati.
• Sa nu foloseasca aparate sau instaltii improvizate pentru încalzire, prepararea hranei, iluminat sau alte activitati; pentru aparate procurate din comert, de uz personal ( frigider, etc ) se vor percepe taxe.
• Sa efectueze curatenia în camera iar la plecarea în vacanta sa restitue integral si în stare corespunzatoare bunurile primite pe baza de inventar conform contractului încheiat.
• Sa aiba o tinuta corespunzatoare si sa nu deranjeze pe ceilalti locatari ai caminului.
• Sa pastreze curatenia în spatiile comune ( holuri, coridoare, grupuri sanitare, oficii, scari) si sa nu arunce hârtii si reziduri menajere pe ferestrele camerelor murdarind zonele de amplasare a caminului.
• Sa nu degradeze instalatiile sanitare, electrice si de încalzire si mobilierul pe care l-au primit în folosinta la cazarea în camin.
• Sa respecte prevederile contractului de închiriere pe care l-a semnat personal în momentul repartizarii în camera.
• Recuperarea pagubelor se face prin achitarea contravalorii obiectelor respective si a manoperei de instalare; dupa efectuarea platii serviciul tehnic asigura înlocuirea lor.
• Sa mentioneze în registrul special destinat acestei operatii, defectele din camera pentru a fi promt remediate.
• Sa participe la curatenia generala a camerelor de dormit, a spatiilor commune în fiecare zi de sâmbata între orele 8-12.

CAP. 3. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CANTINEI
 

Art.16. Consiliul de Administratie întocmeste schema de personal, întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, asigura întretinerea , repararea, dotarea , gestionarea si aprovizionarea cantinei, asigura pregatirea si servirea mesei.
 

Art.17. Servirea meselor se face în cantina pe baza de cupoane. Cupoanele se obtin de regula lunar, în baza achitarii contributiei studentului pentru cantina. Masa se serveste prin autoservire cu tava de la barul cantinei. La terminarea mesei, fiecare student va returna vesela utilizata.
 

Art.18. Studentii care servesc masa la cantina au datoria sa foloseasca cu grija bunurile materiale din dotarea cantinei, sa aibe o tinuta corespunzatoare si sa se comporte civilizat în relatiile cu personalul cantinei.
 

Art.19. Studentilor care servesc masa la cantina le sunt interzise scoaterea din incinta cantinei a veselei si a tacâmurilor, intrarea în blocul alimentar, depozite si magazii.
 

Art.20. Personalul angajat si studentii care produc pagube bunurilor din cantina raspund material pentru aceasta.
 

Art.21. In cantina se serveste masa în timpul anului universitar, de trei ori pe zi si anume:
• micul dejun , care se serveste între orele 70 0 – 7 30 ;
• prânzul , care se serveste între orele 13 00 – 14 00 ;
• cina, care se serveste intre orele 19 00 – 20 00 . Studentii care sunt în practica la biserici, vor putea servi cina pâna la orele 21.
Semestrial Consiliul de administratie comunica costurile medii pentru cele trei tipuri de mese.

CAP.4. INTERDICTII SI SANCTIUNI
 

Art.22. Studentilor si altor persoane care sunt cazate în camin le sunt interzise:
a) Intrarea în camin dupa orele 22.
b) Tulburarea linistei în camin, ora de stingere fiind 22.
c) Aruncarea în jurul caminului a amblajelor si a resturilor menajere.
d) Cosurile de gunoi din camera trebuesc golite zilnic pâna în ora 19.
e) Studentilor care servesc masa la cantina li se interzice distrugerea sau sustragerea bunurilor cantinei.
f) Persoanele straine ( care nu sunt studenti) cazate în camin carora li se asigura serviciile incluse în tarifele de cazare platite, au aceleasi drepturi si obligatii ca si ceilalti studenti caministi.

 

Art.23. Pentru încalcarea prevederilor înscrise în prezentul regulament se vor aplica sanctiuni în functie de gravitatea abaterilor. Inainte de sanctionare se vor recupera de la cei vinovati pagubele produse.
Sanctiunile care pot fi aplicate sunt:
• Mustrare scrisa, pentru nerspectarea prezentului regulament.
• Excluderea din camin si / sau neacceptarea servirii mesei la cantina, pe o perioada de 6 luni sau un an.
• Eliminarea definitiva din camin.
Sanctiunile se aplica de Rector la propunerea Administratorului. Constatarile de indisciplina se fac de administrator si delegatul studentilor din anul universitar, reprezentat în Consiliul profesoral.
Hotarârea de sanctionare se ia în prezenta studentului sanctionat sau în lipsa lui, (în cazul refuzului de a se prezenta) în temen de 5 zile de la anuntarea savarsirii faptei si intra în vigoare în termen de 3 zile de la data luarii deciziei.

 

Art.24. Pentru neefectuarea si nerespectarea curateniei în camere, în spatiile comune, pentru aruncarea de hârtii pe ferestrele camerelor, cei vinovati vor fi penalizati cu amenda de la 25 lei la 50 lei, in functie de gravitatea faptei.
 

Art.25. Contestatiile studentilor se depun în termen de 3 zile de la sanctionare si se rezolva în termen de 5 zile de catre rector sau prorector.

Cap.5 DISPOZITII FINALE.
 

Art.26. Prezentul Regulament, validat în sedinta de Senat din………… întra în vigoare începând cu data validarii lui.

RECTOR
Conf.Univ.Dr. Daniel M. MARIS

Comisia de redactare:
Conf. Dr. Ioan STRAINESCU;
Conf. Dr. Daniel MARIS