Regulament Program Zi

 


institutul teologic baptist  BUCUREŞTI

FACULTATEA  DE  TEOLOGIE 

DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE PASTORALĂ
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE (ROF)

A  PROGRAMULUI DE  ZI (PZI)
 
 

În vederea organizării şi funcţionării în bune condiţiuni şi cu respectarea dispoziţiilor legale, Senatul Institutului Teologic Baptist din București adoptă următorul regulament de organizare şi funcţionare al învăţământului la zi:
 
DISPOZIȚII GENERALE
 
Art.1.Programul de zi al ITBB a fost acreditat prin Legea nr. 139 şi Decretul 421, publicate în M.O. partea I, nr. 434/23.05.2005, pe baza Legii Învăţământului 84/1995 republicată, (art. 15 al. 8), art. 60 (al. 1 şi al. 2), începând cu anul universitar 2005-2006.
 
Art.2.Programul de zi oferă un mediu modern de învăţământ, prin care se asigură posibilităţi de studiu tuturor celor interesaţi (absolvenţi de liceu, colegii sau facultăţi).
 
Art.3. Programul de zi are ca obiective ridicarea nivelului profesional şi intelectual al forţei de muncă potenţiale, recalificarea forţei de muncă, sporirea ratei de participare la muncă a unor grupuri sociale defavorizate, reconversia profesională la nivel universitar şi postuniversitar.
 
Art.4. În sistemul de învăţământ la zi se asigură nivele de pregătire profesională în cadrul: ciclurilor de învăţământ universitar, I, sistem Bologna, finalizate cu diplomă de licenţă (ciclul I), finalizate prin examene de absolvire. În sistemul formării profesionale continue se eliberează certificate de absolvire sau atestate, după caz.
 
CApitolul 1. MISIUNEA ȘI SCOPUL PZI

Art. 5. Programul deÎnvăţământ la zi (PZI)  este un program al Facultăţii de Teologie din cadrul  Institutului  de  Teologic Baptistă  din Bucureşti.
 
Art.6. Programul de  Învăţământ la zi (PZI) are misiunea să pregătească pastori, misionari și slujitori duhovnicești, cu studii superioare, specialişti care să se poată integra cât mai rapid în diverse biserici ca slujitori duhovnicești la bisericile evanghelice din ţară şi diaspora românească.
 
Art.7. Scopul PZI se concretizează în următoarele:

a)      pregătirea de teologi evanghelici de înalt nivel, astfel ca o mare parte din licenţiaţi să-şi  poată continua perfecţionarea la studiile post universitare de masterat şi unii ulterior şi de doctorat;

b)      toţi absolvenţii să fie pregătiţi în spiritul unei înalte morale creştine, cu respectul pentru demnitatea umană, cu dorinţa de ajutorare a oamenilor;

c)       realizarea de cercetări teologice și socio-umaniste, din punct de vedere ştiinţific asupra problemelor care apar în societatea contemporană în general, iar în mod special în societatea românească;

d)     pregătirea de cadre universitare pentru facultăţile de teologie sau cu specializări socio-umaniste;

e)      dezvoltarea formei de învăţământ la zi în cadrul ITBB;

f)       să asigure, din punct de vedere managerial, desfăşurarea programelor de formare continuă postuniversitare şi de studii universitare la zi şi cu frecvenţă redusă.
 
CAPitolul 2.
ORGANIZAREA PROGRAMULUI De învățământ la Zi

2.1. PRINCIPII GENERALE
 
Art.8.  În ITBB activitatea de învăţământ la zi este condusă, organizată, îndrumată şi monitorizată de către Departamentul de Teologie Pastorală, subordonat Senatului şi Consiliului Profesoral, funcţionând în baza unor regulamente proprii, aprobate de Senat. Conducerea Programului de Învăţământ la zi este asigurată de Consiliul de Conducere, format din Rector, Decan și Directorul de Departament.
 
Art.9. Departamentul de Teologie Pastorală ce înclude Programul de Învăţământ la zi poate angaja personal didactic auxiliar, personal pentru editarea cursurilor, mentenanță IT şi de secretariat, salarizat din veniturile proprii, conform legii.
 
Art.10. În vederea unei bune organizări şi coordonări a procesului de învăţământ, Departamentul de Teologie Pastorală alocă un spațiu propriu Programului de Învăţământ la zi în str. Berzei Nr.29, sector 1, București cât şi de centre teritoriale, precum şi de mijloace moderne de comunicare şi multiplicare procurate din venituri proprii.
 
Art.11. Se pot înfiinţa, la cerere, în baza autorizării sau acreditării de către ARACIS, centre teritoriale de învăţământ la zi care să funcţioneze pe lângă unităţi de cercetare, de învăţământ, societăţi comerciale, regii autonome, fundaţii interesate în pregătirea profesională de specialitate şi care participă la cofinanţarea învăţământului la zi, ca unităţi ale ITBB.
Art.12.Admiterea la învăţământul la zi se face pe baza criteriilor şi în condiţiile stabilite de către Senatul Institututului.
 
Art.13.  Candidaţii declaraţi admişi la învăţământul la zi sunt înmatriculaţi ca studenţi ai ITBB.
 
Art.14. Programul de Învăţământ la zial ITBB cuprinde specializarea autorizată de către CNEAA şi ARACIS.
 
Art.15.În fiecare an, pe baza autorizărilor primite de la ARACIS şi a cifrelor de şcolarizare aprobate, Senatul universităţii poate înfiinţa şi alte specializări care să şcolarizeze prin învăţământ la zi.
 
Art.16.Diplomele şi certificatele de studii conferite prin învăţământ la zi și conferă posesorilor toate drepturile prevăzute de Legea Educației Naținale 1/2011.
 

2.2.ATRIBUȚIIIILE  ŞI  RESPONSABILITĂŢILE PZI

 
Art. 17.  PZI are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a)      iniţiază, dezvoltă şi asigură managementul şi marketingul programelor de studii;

b)      oferă consultanţă celorlalte programe de studii din ITBB  în domeniul tehnologiei și educației;

c)      elaborează ghiduri de prezentare a specializărilor pentru care se oferă programe de studii sub forma învăţământului la zi şi asigură publicitatea acestora;

d)     colaborează cu facultăţile şi alte departamente din cadrul ITBB în vederea desfăşurării programelor educaționale în ceea ce priveşte planurile de învăţământ, programele analitice, cadrele didactice, baza materială etc.

e)      asigură accesul tuturor studenţilor înscrişi într-un program de studiu la toate serviciile de suport ale programului de zi: asistenţă la înscriere, facilităţi financiare, asistenţă educaţională, acces la resurse de învăţământ, acces la mijloace de comunicaţie, suport tutorial adecvat, examinare corectă şi asigurarea înregistrărilor privind rezultatele obţinute şi consiliere profesională;

f)       asigură un sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor şi solicitărilor studenţilor înscrişi;

g)      asigură informarea adecvată şi corectă a studenţilor privind programele de studiu oferite şi tipul de diplome obţinute la absolvire, cerinţele de înscriere şi serviciile oferite, taxele de studiu şi costurile suplimentare, tehnologiile educaţionale şi de comunicaţii utilizate, procedeele de examinare;

h)      asigură infrastructura de comunicaţie între studenţi și cadrele didactice în sălile de curs  folosind diferite mijloace: e-mail, Internet, prezentări multumedia, discuţii în grup facilitate de tehnologiile informaţionale etc.

i)        dezvoltă şi promovează o politică clară privind: producerea de resurse de învăţământ şi asigurarea dreptului de autor; utilizarea tehnologiilor informaţionale şi accesul la acestea; utilizarea bibliotecilor virtuale proprii, în parteneriat sau închiriate; distribuirea materialelor didactice; producerea şi utilizarea materialelor şi mijloacelor multimedia;

j)        asigură că bazele de date privind toate activităţile studenţilor sunt confidenţiale, permanent actualizate, stocate în condiţii de siguranţă, garantate şi protejate înpotriva actelor de vandalism, furtului sau modificărilor neautorizate;

k)      se asigură că programul de zi are acces la resurse de învăţământ adecvate: materiale de studiu, cărţi de referinţă, materiale educaţionale ajutătoare, spaţii adecvate întâlnirilor periodice asistate, spaţii pentru studiu individual deschise la ore convenabile care ţin seama de necesităţile locale ale studenților, reţele de calculatoare şi acces Internet;

l)        asigură derularea în condiţii optime a contractelor de parteneriat privind: desfăşurarea procesului educaţional, producerea de resurse de învăţământ specifice programului de zi;

m)    asigură implemetarea unui program de management al calităţii pentru menţinerea obiectivelor şi a modului de desfăşurare a programului  de zi la nivelul cerinţelor şi criteriilor de acreditare elaborate de CNEAA.

 

2.1.ORGANELE DE CONDUCERE ALE PROGRAMULUI
 
Art.18. Organul de conducere a PZI este format dintr-un Consiliu al Departamentului de Teologie Pastorală.
 
Art. 19. Consiliul Departamentului de Teologie Pastorală se constituie din:
a)   Rectorul ITBB;

b)   Decanul ITBB;

c)   Directorul Departamentului de Teologie Pastorală; 
Art.20.    Consiliul PZI are următoarele atribuţii:

a)      Analizează anual și semestrial activitatea programului.

b)      Analizează şi aprobă planul anual de activitate al programului.

c)      Analizează şi propun spre avizare rapoartele de autoevaluare în vederea obţinerii autorizării provizorii de funcţionare şi acreditării elaborate pentru fiecare program de educaţie continuă şi învăţământ la zi.

d)     Elaborează planul de dezvoltare a unor programe de educaţie continuă şi învăţământ la zi organizate de către PZI în colaborare cu facultăţile Institutului;

e)      Coordonează activităţile de educaţie continuă şi învăţământ la Zi în cadrul facultăţii pe care o reprezintă;

 
Art.21. Directorul Departamentului de Teologie Pastorală este ales conform Legii Educației Naționale 1/2011. Răspunde pentru activitatea depusă în faţa Decanului, Rectorului şi a Senatului ITBB.
 
Art.22. Directorul Departamentului de Teologie Pastorală are față de PZI următoarele atribuţii:

a)      Elaborează şi asigură implementarea planului de dezvoltare a educaţiei continue şi a învăţământului la zi în cadrul ITBB.

b)      Coordonează activităţile de educaţie continuă în cadrul învăţământântului la zi desfăşurate în cadrul ITBB.

c)      Analizează şi avizează rapoartele de autoevaluare întocmite în vederea obţinerii autorizării provizorii şi acreditării specializărilor desfăşurate în forma învăţământului la zi pe baza reglementărilor legale în vigoare şi a prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

d)     Semnează acordurile şi convenţiile de colaborare ale programului cu facultatea de profil din cadrul ITBB.

e)      Stabileşte atribuţiile de serviciu ale personalului programului şi asigură îndeplinirea acestora.

f)       Reprezintă departamentul în relaţiile cu facultatea, întreprinderile şi alte organizaţii.

g)      Coordonează activitatea educațională cât și cea de distribuţie a resurselor educaționale.

h)      Analizarea, dezvoltarea și prezentarea unei viziuni clare a planurilor de dezvoltare a PZI, precum și a strategiei de implementare a acesteia.

 

2.2.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PROGRAMULUI PZI
 
Art.23.PZI se încadrează în structura organizatorică a ITBB, colaborând cu cadrele didactice ale celorlalte programe de studii ale faculțății şi cu compartimentele sau departamentele facultății.
 
Art.24. Structura internă a programului cuprinde: centre teritoriale de învăţământ la zi; un birou de secretariat şi relaţii cu facultatea şi cu studenţii.
 
Art.25. Centrele teritoriale sunt conduse de un responsabil.
 
Art.26. În vederea desfăşurării activităţilor administrative, de management şi de promovare aferente programelor de studii desfăşurate sub forma învăţământului la zi, PZI colaborează cu compartimentele funcţionale ale institutului: financiar-contabil, economic, resurse umane.
 
 

2.3.ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE SUB FORMA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA ZI
 
Art. 27.    PZI oferă, sub îndrumarea Facultății de Teologie, următoarele tipuri de programe de studii care se desfăşoară sub forma învăţământului la zi:cursuri universitare în specializările acreditate sau autorizate provizoriu la forma de învăţământ de la zi. Studiile se încheie cu un examen de licenţă şi se acordă o diplomă de licență eliberată de către Institutul Teologic Baptist Bucureşti sub egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
 
Art.28.    Programele de studii universitare desfăşurate sub forma învăţământului la zi sunt organizate de către PZ Ia Facultatea de Teologie din cadrul Institutului Teologic Baptist din București. PZI asigură managementul, marketingul, infrastructura de comunicaţie, elaborarea şi distribuirea materialelor didactice.
 
Art.29.    PZI, în eventualitatea unei colaborări cu alte facultăți de profil, va semna prin Directorul de Departament un protocol de colaborare cu clauze negociate între părți. Acest protocol poate stipula faptul că PZI pune la dispoziţia facultăţilor cu care colaborează în programele de educaţie continuă desfăşurate sub forma învăţământului la zi baza materială de care dispune (laborator multimedia, acces internet, infrastructura de comunicaţie, licenţe în perioada de pregătire a cadrelor didactice) şi asigură pregătirea cadrelor didactice în metodologia învăţământului la zi.
 
Art.30. Fiecare program de studii al Facultății de Teologie din ITBB, va putea colabora cu PZI în măsura în care conducerea ITB va considera necesară și benefică colaborarea dintre programele de studii și PZI.
 
Art.31. Pentru fiecare program de studii de zi, conducerea ITB întocmeşte un raport de autoevaluare în vederea dezvoltării standardelorde desfăşurarea învăţământului la zi.
 
Art.32. În vederea asigurării calităţii totale a activităţilor de educaţie continuă, organizarea şi desfăşurarea  program de studii sub forma învăţământului la zi se realizează conform etapelor descrise în Tabelul I.
Tabelul 1
Etapele derulării unui program de studii universitarsub forma învăţământului la zi

Nr. crt.

Etape

Activităţi

Responsabili


1.      

 

Întocmirea planului de învăţământ

Decan ITB +
DirectorDepartament

Constituirea echipei de cadre didactice

RECTOR ITBB +
Decan ITBB +
Director Departament

Pregătirea echipei manageriale şi de cadre didactice în metodologia învăţământului la zi

Decan ITBB +
Director Departament

Elaborarea programelor analitice şi a calendarului disciplinelor incluse în program

Cadrele didactice

Elaborarea documentelor raportului de autoevaluare conform standardelor

Director Departament

Analiza, avizarea şi propunerea spre aprobare a raportului de autoevaluare

Director Departament

Realizarea publicităţii programului (presă scrisă, catalogul de programe educaţionale organizate de către PZI  în colaborare cu facultăţile, pagina WEB a PZI, prezentarea ofertelor în diverse organizaţii)

Director Departament +
Secretariat PZI


2.      

Promovarea pe piaţă a programului

Informarea cursanţilor privind admiterea, structura şi conţinutul cursului, modul de desfăşurare a activităţilor didactice

Director Departament +
Secretariat PZI


3.      

Administrarea programului

Înscrierea şi evidenţa studenţilor

Secretar PZI

Asigurarea distribuirii materialelor didactice

Director Departament

Elaborarea statelor de funcţii şi a situaţiei acoperii activităţilor didactice  prin plata cu ora

Director Departament

Desfăşurarea activităţilor didactice

Echipă managerială curs


4.      

Desfăşurarea programului

Completarea chestionarelor de evaluare a programului de studii

Cadrele didactice şi cursanţii


5.      

Evaluarea programului

Centralizarea şi analiza chestionarelor, formularea concluziilor şi a direcţiilor viitoare de acţiune

Director Departament +
Secretariat PZI
 
 
CAPITOLUL 3.
ETAPE ALE PROCESULUI DE EDUCAȚIE A STUDENȚILOR PRIN PZI
3.1. FOLOSIREA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL
 
Art.33. Principii Generale

a)      Curricula universitară, programele analitice şi nivelul ştiinţific al cursurilor şi seminarilor / lucrărilor practice de la învăţământul la zi sunt prezentate in anexele RPZI 2, RPZI 3,

RPZI 4, RPZ5 pentru curricula 2011- 2012.

b)      Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie și include două semestre. Un semestru are, de regulă, o durată de 14 săptămâni de activități didactice urmate, de regulă, de minimum 3 săptămâni de examene. Structura anului universitar se aprobă de către senatul universitar. În atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are în vedere o perioadă de minimum 17 săptămâni.

c)      Pregătirea studenţilor de la învăţământul la zi se realizează prin activităţi specifice acestei forme de învăţământ: perioade de studiu individual, alternate cu sesiuni de seminarii și lucrări practice. Evaluarea se face prin elaborare de referate, teste tip grilă pe unităţi de studiu, examene, portofolii, colocvii. Studenţii sunt sprijiniţi prin lecţii de sinteză şi consultaţii.

d)     Consiliile profesorale stabilesc la începutul anului universitar la disciplinele cu conţinut practic, numărul orelor de lucrări practice / de proiecte care se efectuează în laboratoarele acestor discipline, precum şi perioadele compacte în care studenţii execută aceste activităţi.

e)      Suporturile necesare pregătirii studenţilor se asigură de facultăţi prin: materiale tipărite elaborate în Metodologia ID (cărți publicate, cursuri scrise), acces la Platforma virtuală de pe site-ul ITBB.

f)       În cadrul învăţământului la zi se aplică sistemul de credite transferabile, adoptat de Consiliile profesorale ale facultăţilor pentru fiecare specializare.

g)      Evaluarea pregătirii pentru toate disciplinele se face prin examen la sfârşitul fiecărui semestru sau modul, conform planificării întocmite de Senatul ITBB sau de Programul de Învăţământ la zi şi transmise studenţilor la începutul fiecărui an universitar. Nota finală la fiecare disciplină se compune din nota obţinută la examen / colocviu şi din notele atribuite la temele de control din timpul semestrului, a seminariilor și lucrărilor academice cu o pondere stabilită de titularul fiecărei discipline și aprobate de Consiliul Profesoral al ITBB.
 
3.2. REGULI ALE PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL PZI – SISTEMUL DE CREDITE.
3.2.1. ADMITEREA
 
Art. 34. În conformitate cu reglementarile METS, ITBB acorda urmatoarele acte de studii:

a)      Diplomă de licență în teologie, pentru absolventii cu examen de licență;

b)      Certificat de studii în teologie- fără examen de licență.

 
Art.35. Studenții sunt admisi la ITBB la Facultatea de Teologie prin organizarea unui concurs de admiteri be baza de dosar conform legii invatamantului in vigoare. Pentru examenul de admitere dosarul va conține:

a)      cerere de înscriere;

b)      diploma de bacalaureat în original și o copie legalizată;

c)      certificatul de naștere în copie legalizată;

d)     autobiografia, care să indice întoarcerea la Domnul și chemarea în slujire :

e)      certificat de sănătate și aviz epidemiologic + psihologic ;

f)       patru fotografii tip buletin de identitate ;

g)      adeverință de membru a unei biserici creștine (din alianța evanghelică)

h)      recomandarea pastorului bisericii și a bisericii de care aparține și a Comunității Baptiste de care aparține biserica.

 
Art.35.  Numărul de locuri este limitat la 30 / an pentru Învățământul la zi, iar studenții pot fi admiși în cadrul acestui program al ITBB  prin concurs de admitere care constă din:

a)      analiza dosarului depus;

b)      Examen oral care constă din:

-          Interviu cu prezentarea activității în cadrul bisericii și motoivația de a da admitere la ITBB;

-          Mărturisirea de credință a Cultului Creștin Baptist;

-          Probă de predicat;

-          Probă aptitudini muzicale.

c)       Examen scris: Cunoștiințe biblice – Vechiul și Noul Testament.

 

 3.2.2. ÎNMATRICULAREA
 

Art.36 . Pot fi înmtriculați studenți prin:

a)      transfer de la alte institute teologice evanghelice din țară sau străinătate;

b)      prin reînmatricularea studenților exmatriculati;
 
Art.37.  La înmatricularea studentului transferat, reînmatriculat sau admis la continuare, precum și în cazul studenților care trec de la un plan de învățământ la altul (din cauza nepromovarii unui an de studiu sau întreruperii studiilor), se analizează situația și se stabilesc disciplinele pe care trebuie să le refacă în regim de diferență, promovarea acestora constituind sarcini suplimentare.
 
Art.38.  Planurile de Invatamânt (PI) conțin discipline obligatorii - O, la alegere A ( optională) și liber alese - L (facultative). Un student nu poate contracta o disciplină dacă nu și-a luat creditele de la disciplinele ce condiționează participarea la aceasta, în conformitate cu planurile de învățământ.
 
Art.39. Numărul minim de puncte credit (p.c.) atribuite disciplinelor obligatorii și optionale aferente unui an de studiu este de 60. Un student poate acumula într-un an de studiu mai multe puncte credit decât numărul minim, dacă urmează și alte discipline. Punctele credit atribuite unei discipline se exprimă cu ajutorul unui număr întreg.
 
Art.40. Obținerea punctelor de credit atribuite unei discipline este condiționată de promovarea acelei discipline. Evaluarea cunoștințelor la o disciplină din planul de învățământ se apreciază cu note de la 1 la 10, sau cu calificativul Admis sau Respins. O disciplină se consideră promovată dacă este notată cel puțin cu nota 6, respectiv Admis. Nu se admit acordări de p.c. pe componente de activitate aferente disciplinei.
 
Art.41. Prezentarea la examenul de licență este condiționată de obținerea celor 240 p.c. aferente tuturor disciplinelor obligatorii și opționale aparținând traiectoriei formative urmate de student în perioada de școlarizare.
 
Art.42. Disciplinele promovate se recunosc în orice situație, cu exceptia reînmatriculării după o perioadă de întrerupere mai mare de 5 ani.
 
Art.43.  La începutul anului universitar (în primele 15 zile), studentul este obligat să completeze și să semneze Contractul anual de studii. Acesta certifică încadrarea să în procesul de învățământ și încluderea în formațiile de studii. Contractul de studii nu se poate modifica pe parcursul anului universitar.

a)      În Contractul de studii (Anexele RPZI 2,3,4,5), se înscriu disciplinele ce urmează a fi frecventate. Suma p.c. aferente acestor discipline trebuie să fie de cel puțin 60 p.c.

b)      Un îndrumator delegat va asista studentul la completarea Contractului de studii anual și contractual de școlaritate.

c)      Daca la o disciplina la alegere de tipul A nu se poate constitui formatia de studiu, conform legislatiei în vigoare, studentul trebuie să opteze pentru o alta disciplină opțională, modificarea Contractului de studii fiind posibilă în primele 15 zile calendaristice ale anului universitar.

d)     Studentul care nu semnează Contractul de studii în perioada programată își pierde statutul de student.

 
3.2.3. PROGRAMAREA ACTIVITATII FORMATIVE
 
Art.44. Activitatea formativă se face după următorele criteria

a)      Anul universitar are doua semestre de câte 14 saptamâni;

b)      Verificarea finala a cunoștințelorstudenților se face în două sesiuni de examene programate la sfârșitul celor două semestre (de vara și de iarnă), având durata de câte 3 săptămâni;

c)      În cursul lunii septembrie se prevad 2 săptămâni pentru refacerea verificărilor finale la disciplinele înscrise în contractul anual de studii din anul universitar curent, în vederea promovării sau măririi de notă.

 
Art. 45. La nivelul Institutului se constituie Comisia de Analiză – Juriul – formată din RECTOR, profesori, conferențiari și lectori titulari de disciplină.
 
Art.46. Organizarea și funcționarea procesului de învațământ în Institutul Teologic Baptist din București se bazează pe principiul de acumulare de credite, fiind folosite 4 categorii de reguli: de notare, de trecere, de refacere, și de întrerupere, înmatriculare și transfer.
 
3.2.3.1. REGULI DE NOTARE
RN1 Nota finală a unei discipline rezultă prin însumarea punctelor alocate fiecarei activități din cadrul disciplinei (puncte a căror sumă este maxim 100), împărțirea sumei la 10 și rotunjirea valorii obținute.
RN2  Ponderea activităților din cadrul unei discipline este stabilită de către titularul de disciplină și confirmată de Consiliul Profesoral.
RN3 Tipurile de activități ale unei discipline care se punctează și modul de atribuire a celor 100 de puncte aferente tuturor activităților disciplinei trebuie să fie comunicate studenților (prin ghidul studentului) la începutul fiecărui an universitar, odată cu semnarea Contractului de studii și confirmate de fiecare titular de disciplină la începutul semestrului.
RN4 Punctajul obținut la verificarea finală (examen) va reprezenta maxim 60 % din nota finală.
RN5 O disciplină are o singură notă finală pe fiecare semestru sau pe mai multe semestre.
RN6 În cazul repetării unei discipline, nota finală și punctajele parțiale obținute anterior sunt anulate și nu înfluențează obținerea noului calificativ. În cazul refacerii examenului final, în sesiunea de toamnă, conform regulii RR2, punctajele parțiale obținute din activitățile desfășurate în timpul semestrului I (sau II) sunt păstrate, anulându-se numai punctajul obținut la verificarea finală din sesiunea de iarnă sau de vară.
 
3.2.3.2.  REGULI DE TRECERE
 
Art.50. Regulile de trecere reglementează evoluția studenților de-a lungul perioadei formative și se referă la încadrarea lor în ani și cicluri de studii.
RT1

a)      Trecerea din anul I în anul II este condiționată de obținerea a minim 70% din punctele credit pentru disciplinele obligatorii și optionale, aferente anului I.

b)     În cazul în care studentul nu obtine acest număr de puncte, poate ramâne în anul I, dacă primește acordul bisericii de care aparține și Comunității Baptiste de care apatține Biserica.   În acest caz, va reface, în anul universitar următor, numai disciplinele nepromovate.

c)      Studenții au dreptul în baza prezentului regulament de a susține primul examen organizat de ITBB, în sesiunea de restanțe din septembrie

RT2

       Trecerea din anul II în anul III de studii este condiționată de obținerea a minim 75 % din numărul punctelor credit alocate anului I și II. În caz contrar, studentul poate ramâne în anul II dacă primește aprobarea conform RT1/ b).

RT3

         Trecerea din anul III în anul IV de studii este condiționată de obținerea a minim 80 % din numărul punctelor credit alocate anului I, II și III. În caz contrar, studentul poate ramâne în anul III dacă primește aprobarea conform RT1/ b).

 

 
RT4

a)      Accesul la susținerea examenului de licență este condiționată de obținerea tuturor punctelor credit alocate, respectiv promovarea tuturor disciplinelor studiate. Studenții din anul III care înaintea examenului de licență mai au discipline nepromovate, pot să le refacă în anul universitar următor, dacă primește aprobarea conform RT1/ b).

b)      Fac excepție studenții care au dreptul să refacă verificările finale în sesiunea din luna septembrie, cu respectarea regulii RR2.

c)      În cazul în care studenții nu au finalizat studiile și nici nu au acumulat numărul minim de puncte credite (240) la finalul celor patru ani de studii, aceștia au posibilitatea de a face un semestru extensie, cu condiția ca numărul punctelor credite să nu depășească 60, dacă primește aprobarea conform RT1/ b).

d)     În cazul în care un student mai are restanțe echivalate într-un număr mai mare de 60 puncte credite, el poate rămâne în anul IV de de studii  (prin reînmatriculare), dacă primește aprobarea conform RT1/ b).

e)       În cazul în care un student nu va aduna toate punctele credit necesare promovării și absolvirii (240p.c.) după prima reînmatriculare în ultimul an de studii, acesta poate primi un certificate de studii care atestă situația calificativelor obținute, dar fără drept de a se prezenta la examenul de licență.

a)      Situațiile excepționale care rezultă din aplicarea regulilor RT1, RT2, RT3 și RT4 vor fi soluționate de ConducereaITBB.

 
3.2.3.3. REGULI DE REFACERE
 
Art. 51.
RR1 În cazul nepromovării unei discipline se refac toate activitățile aferente acesteia.
 
RR2Verificările finale la disciplinele dintr-un an universitar pot fi repetate, în cursul lunii septembrie, numai în următoarele condiții:

a)      Daca studentul este integralist și dorește mărire de notă;

b)      Dacă studentul promovează un minim de 35% din punctele credit aferente anului de studii în baza contractului de studii. 

 

3.2.3.4. REGULI DE INTRERUPERE, REINMATRICULARE ȘI TRANSFER

Art.52.

 RI1

a)      Întreruperea studiilor se poate face numai la începutul anului universitar, în perioada în care se încheie contractele de studii, și este permisă pentru cel mult 2 ani universitari. Reînscrierea studentului, după întreruperea de studii, se face în anul în care are dreptul, în condițiile respectării regulilor de trecere ale prezentului regulament, beneficiind de recunoașterea notelor obținute anterior întreruperii.

b)     Dacă, totuși, întreruperea se face în timpul anului universitar, din motive dependente sau independente de voința studentului, reînscrierea este posibilă numai după reconfirmarea Bisericii de care aparține, printr-o nouă recomandare și achitarea taxei anuale de studii, activitatea studentului reluîndu-se la momentul întreruperii.

c)      Studenții exmatriculati sau cei care renunță la calitatea de student pot fi reînmatriculati la cerere, în condițiile prezentului regulament, dacă nu au trecut mai mult de 5 ani de la data exmatriculării sau abandonării procesului de învățământ. Reînmatricularea se face cu aprobarea Rectorului la propunerea Directorului Executiv și Consiliului Profesoral, cu condiția existenței recomandărilor de la Biserica de care aparține și de la Comunitatea Baptistă de care aparține biserica.

 
RI2 Studentul transferat sau reînmatriculat se încadrează într-un an de studiu în condițiile următoare:
Anul de studiu  
Condiția de transfer sau reînmatriculare
I

Nu se transferă
II

Acumularea prin echivalare a minim 75% din p.c. din anul I
III

Acumularea a minim 85%  p.c. din anii I și II
IV

Acumularea a minim 85 % p.c. din anii I,II, III

 
Transferurile sunt premise numai în perioada 25 septembrie – 15 octombrie și se fac cu acordul celor două universități interesate pentru cursurile la zi și ID. Situațiile exceptionale care rezultă din aplicarea regulilor RI1 și RI2 vor fi soluționate de Juriul Institului.

 

 

a)      Taxele de studii din ITBB se aplica tuturor studenților, indiferent de sursa de finanțare a școlarizării acestora.

b)      Un student transferat sau înmatriculat, care a depășit perioada programată de 4 ani va continua studiile în regim de taxă anuală (TA), fiind supus și la taxele ce decurg din repetările de discipline, sau din cauza diferențelor pe care trebuie să le susțină.

c)      La refacerea unei discipline, pentru promovare sau mărire de notă, se suportă taxa de repetare de disciplina în condițiile regulilor de trecere prezentate.

d)     Studenții care trebuie să refacă activități de diferență, fiind în aceasta situație din cauza transferărilor, reînmatricularilor sau modificării planului de învățământ, vor plati taxa de disciplină pentru fiecare diferență.

e)      Taxa anuala de studii – TA - se poate plăti în două rate - jumatate la începutul semestrului I și restul la începutul semestrului II. Taxa de repetare de disciplina –TD - se plătește la începutul semestrului în care se reface disciplina.

f)       Studenții care nu plătescTaxa anuala de studii -TA-conform programării, nu vor fi înscriși în formații de studiu în anul universitar următor. Cei ce nu plătescTaxa de repetare de disciplina –TD nu pot susține verificări parțiale sau finale la disciplinele care se refac.

g)      În cazuri excepționale, în cazul în care studenții nu au achitat TA sau TD, studenții pot primi acceptul continuării studiilor sau refacerii unei discipline, în urma unei cereri trimise, analizate și aprobate de Conducerea PZI.

 
 
3.2.4.  DREPTURI ȘI OBLIGAȚII
 
Art. 53  ITBB – PZI are următoarele drepturi și obligaţii:

a)      să asigure, activitatea didactică specifică sistemului de zi prin:
ü materiale de studiu şi de suport;
ü activităţi educaționale şi de asistenţă pedagogică;
ü comunicare (Internet, portal, etc.) şi consiliere permanentă;
ü activităţi de evaluare continuă;
ü examene (conform Regulamentului Institutului Teologic Baptist);
ü eliberarea de adeverinţe, atestate, certificate, diplome, conform Regulamentului ITBB
ü acces la platforma de învățământ electronica prin intermediul site-ului ITBB

b)      să păstreze pe întreaga durată de şcolarizare statutul de student, inclusiv pentru examenul de finalizare a studiilor.

c)      Să supravegheze modul în care studentul respectă obligaţiile care îi revin potrivit prevederilor legii, ale Cartei ITBB şi ale regulamentelui PZI din cadrul Institutului Teologic Baptist din Bucureşti;
d)     Să aplice studentului sancţiunile prevăzute de lege, Carta ITBB şi regulamentele Institutului Teologic Baptist din Bucureşti, în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acestea.

 

3.2.4.2. Drepturi și obligațiile studentului

 
Art. 54. Studentul are următoarele drepturi:

a)      să folosească în scop didactic, pentru instruirea proprie materialele de curs şi de suport furnizate de cadrele didactice;
b)      să folosească baza materială a Institutului în conformitate cu programările stabilite;
c)      să susţină probele de evaluare (verificare) şi examinările semestriale la datele şi la termenele stabilite;
d)     să obţină la cerere adeverinţă pentru fiecare an de studiu promovat, conform Regulamentului Universităţii;
e)      să obţină diploma de finalizare a studiilor după promovarea tuturor activităţilor prevăzute prin planul de învăţământ şi susţinerea examenului de finalizare;

f)       studenţii învăţământântului la zi, pot beneficia de cazare în cămine şi de masă la cantină.

 
Art.55. Obligaţiile studentului:

a)      să îndeplinească obligaţiile şcolare conform Regulamentului de activitate profesională a studenţilor şi de aplicare a sistemului de credite transferabile, din ITBB.
b)      să utilizeze şi să păstreze cu grijă baza materială a ITBB (săli de curs, laboratoare informatice, acces la bibliotecă), precum şi materialele de curs şi de suport ce le sunt puse la dispoziţie;

c)      să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de colegi, precum şi

       faţă de cadrele didactice şi personalul administrativ;

d)     să despăgubească ITBB pentru eventualele daune produse, inclusiv pentru deteriorarea materialele didactice împrumutate, în cuantumul stabilit de către Senatul universităţii şi respectiv, Regulamentul bibliotecii;
e)      să completeze şi să înapoieze Contractul anual de studii până la termenul stabilit; în caz contrar studentul nu va fi înscris în anul de studii corespunzător;

f)       să se informeze la secretariatul Programului de zi şi să comunice secretariatului orice schimbare intervenită în datele personale (adresă, telefon, email) pentru a facilita comunicarea.
 
                                   CAPITOLUL 4.
FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR PROGAMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA ZI
 
Art.56.   Învăţământul la zi se organizează pe baze contractuale (contract de şcolarizare şi contract anual de studiu) şi se finanţează prin susținerea financiară a Comunităților Baptiste din România, donaţii, sponsorizări şi cofinanţarea din partea unor beneficiari.
 
Art.57. Pentru organizarea activităţilor didactice, ITBB, ca persoană juridică, prin Programul de Învăţământ la zi se poate asocia cu alte instituţii, societăţi comerciale, regii autonome, fundaţii şi asociaţii interesate în formarea profesională, pe baza unui protocol de colaborare, conform legii.
 
Art.58. Activităţile didactice desfăşurate la forma de învăţământ la zi (elaborarea suporturilor de curs, activitatea de evaluare şi cea practică) sunt cuprinse în statele de funcţiuni ale CLS din fiecare facultate şi respectiv ale Programului de învăţământ la zi, în posturi didactice distinct.
 
 
CAPITOLUL 5. DISPOZIŢII FINALE
 
Art. 59.  Prezentul regulament a fost adoptat de către Senatul Universitar în baza legislaţiei în vigoare şi a Cartei Institututului Teologic Baptist din Bucureşti, intrând în vigoare începând cu anul universitar 2011 – 2012.
 
Art.65. Modificarea prezentului regulament se poate face de către Senatul Institutului Teologic Baptist din Bucureşti, la propunerea Consiliului Profesoral.
 
Art.66. La data intrării în vigoare a acestui Regulament se abrogă vechiul regulament.
 
 
 
              RECTOR                                                                  DECAN
 
Prof. Dr. Vasile TALPOȘ                                                Conf. Dr. Ioan STRĂINESCU